Passend Onderwijs

Op dit moment moeten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind.  Scholen moeten ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden. 
 
Schoolkeuze, aanmelding en toelating
U kiest zelf de school voor uw kind, ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Binnen 6 weken na aanmelding hoort u van de school of uw kind geplaatst kan worden. Lukt dat niet op de school van aanmelding? Dan biedt de school – na overleg met u – een andere passende onderwijsplek. De school mag de termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen.
 
Ontwikkelingsperspectief geeft inzicht in onderwijsdoelen
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en een aangepast programma volgen. Zo weet u welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen en welke vervolgopleiding daar bijvoorbeeld bij hoort.
 
Leerlingenvervoer
Sommige kinderen kunnen gebruikmaken van speciaal vervoer naar school. De gemeente bepaalt zelf hoe ze het leerlingenvervoer vervoer inricht.
 
Ondersteuning en bemiddeling
Hebt u behoefte aan extra ondersteuning of bemiddeling? Dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Daarnaast zijn er verschillende regionale ouderorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Ook bemiddelen onderwijsconsulenten als u het oneens bent met de school en er samen niet meer uitkomt.
 
Medezeggenschap en klachtenprocedure
Via de medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op de plannen van uw school (het schoolondersteuningsprofiel) en via de ondersteuningsplanraad op de plannen van het samenwerkingsverband (het ondersteuningsplan). Als u van mening bent dat de school waar uw kind onderwijs volgt tekort schiet in het bieden van extra ondersteuning, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de school. U kunt ook een oordeel vragen van de Commissie Gelijke Behandeling als u vindt dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen biedt, gelet op de handicap of chronische ziekte van uw kind. In laatste instantie kunt u een geschil hierover aanhangig maken bij de rechter.