(G)MR

Binnen Verion is aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden. Daarnaast is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met van elke school een vertegenwoordiger namens het team en één namens de ouders.

Het bestuur hanteert het uitgangspunt dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Dat wil zeggen dat er medezeggenschap plaatsvindt op dat niveau binnen de organisatie waar ook de besluitvorming aan de orde is.

Onderwerpen die alle scholen aangaan zullen in de GMR aan de orde komen, schoolspecifieke onderwerpen zullen in de afzonderlijke medezeggenschapsraden ingebracht worden, voornamelijk door de directeur van de school die hiertoe door het bestuur gemandateerd zijn.

Uiteraard zal het ook zo zijn dat bij bepaalde onderwerpen de grote lijn ten aanzien van het bovenschools beleid in de eerst in de GMR behandeld wordt, waarna de schoolspecifieke invulling in de afzonderlijke medezeggenschapsraden besproken wordt. De GMR leden hebben de taak om zelf voor terugkoppeling naar de MR te zorgen.


GMR leden:

School Ouder Personeelslid
Morgenster Dennis Huisken Silvia Timmer
Driesprong Annejet Barendregt Ina Hopster
Sjaloomschool Carlein Gerritsen Mulkes Liseth Oldenampsen
Kluinveenschool Pasquale Albersen Yorrick van der Beek
Wegwijzer Janneke ter Harmsel (voorzitter)   Willianne Slagman
Akkerwal Marco Wassink Marianne Goosselink