Beleid

Voor alle scholen van Verion geldt dat er aan alle leerlingen optimaal aandacht gegeven wordt. Leerlingen worden ondersteund in hun ontwikkeling. Leerlingen krijgen vaak meer begeleiding bij het zich eigen maken van de leerstof als zij er moeite mee hebben.
Bij Verion krijgen ook leerlingen die zich nieuwe leerstof snel eigen maken passende begeleiding. 
Juist zij moeten kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. 
In het strategisch beleidsplan en in de jaarplannen heeft Verion daarom vastgelegd om ook voor deze leerlingen een meer passend aanbod te ontwikkelen. Door schoolteams wordt gewerkt aan begeleiding van leerlingen die meer dan gemiddeld aankunnen. Per school wordt dat specifiek uitgewerkt.

Visie 
Voor intelligente en hoogbegaafde leerlingen wordt een passend en gestructureerd onderwijsaanbod gerealiseerd. 
Dat betekent concreet dat:

 • signalering en diagnose stellen zorgvuldig en transparant gebeurt
 • deze leerlingen een aangepaste leerlijn volgen
 • basisstof die leerlingen al beheersen wordt beperkt en aanvullend verrijking en verbreding planmatig wordt aangeboden 
 • elke leerkracht is ingesteld op erkennen en herkennen van hoogbegaafdheid 
 • op alle scholen van Verion minstens 1 hoogbegaafdheidsspecialist aanwezig is
 • de bovenschoolse hoogbegaafdheidsspecialist overzicht heeft en coördineert 

Beleidsgroep
De beleidsgroep bepaalt het beleid met betrekking tot hoogbegaafdheid binnen alle scholen van Verion.
De samenstelling van deze groep is als volgt:

 • van elke school 1 hoogbegaafdheidsspecialist
 • directeur-bestuurder 
 • plusklasleerkrachten 

De beleidsgroep vergadert 2 keer per jaar, zet lijnen uit voor de toekomst en evalueert deze.

Kwaliteitskring
De kwaliteitskring bestaat uit alle hoogbegaafdheids specialisten van Verion. Deze kring komt 2 keer per jaar bij elkaar. Door de kwaliteitskring blijven specialisten op de hoogte van recente ontwikkelingen en leren van elkaar. Tijdens bijeenkomsten dragen specialisten zelf onderwerpen aan en worden externe deskundigen uitgenodigd.

Bovenschoolse coördinatie 
Verion heeft een bovenschools hoogbegaafdheidsspecialist in dienst. 
Deze specialist biedt ondersteuning aan voor:

 • de leerkracht: hulp bij klassenmanagement, omgaan met een hoogbegaafde leerling, observatie in de klas, advies bij een hulpvraag 
 • de leerling: kindgesprek, aanwezig zijn bij bovenschoolse overlegsituaties
 • het team: bijeenkomst over een onderwerp op aanvraag en visieontwikkeling
 • ouders: een ouderavond verzorgen 

Naast begeleiding van de scholen, zorgt de bovenschools specialist voor de inhoud en agenda van de beleidsgroep en de kwaliteitskring.  

Klik hier om ons hoogbegaafdheidsbeleid te lezen.