Klachtenregeling VERION

Binnen de scholen van onze vereniging is een klachtenregeling vastgesteld. Niet alleen ouders, maar iedereen die deel uitmaakt van de school, kan een klacht indienen. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als u met een klacht niet ergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en directeur (managementteam) op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dit echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op deze klachtenregeling.

Welke klachten?

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van de leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie en grensoverschrijdend gedrag als seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Hoe werkt de regeling?

Om tot een zorgvuldige behandeling van de klachten te komen heeft elke school twee vertrouwenspersonen (een interne en een externe vertrouwenspersoon).

Ook heeft het bestuur zich aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
De adresgegevens van deze stichting zijn:

Stichting GCBO
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Tel: 070 - 3861697 

E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

 

Als u een klacht heeft, kunt u zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon op school. De naam van de interne vertrouwenspersoon op uw school wordt vermeld in de schoolgids.

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag kan de interne vertrouwenspersoon u, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.Als het laatste het geval is, begeleidt de vertrouwenspersoon bij de verdere procedure.U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt de klacht aan de hand van een vastgestelde procedure.

De door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon is:

Vertrouwenspersonen (extern):

Henk Grit

Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.

h.grit@viaa.nl

06-24321661